Ubezpieczenie NNW

Wszyscy uczestnicy zajęć w Klubie Sportowym Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie objęci są ubezpieczeniem grupowym: „Strefa NNW szkolne”, Pakiet Komfort, wersja A, Polisa nr 618-23-606-00012030.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

NIP: 525-15-65-015
REGON: 012267870
KRS: 0000028261

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.